Hållbarhet med Husab

Vi söker fler fastighetsägare som vill utveckla hållbar renovering tillsammans med oss! Sverige ligger långt fram när det gäller hållbarhet för nyproduktion men tyvärr har det inte hänt lika mycket när det kommer till ombyggnad och renovering. Att vårda de redan byggda fastigheterna är något som ligger oss varmt om hjärtat och därför är det en självklarhet för oss att satsa på att utveckla hållbar renovering. Ett hållbart renoveringsprojekt ger möjlighet till grön finansiering, energieffektivisering, en bättre driftekonomi och mycket mer. Och, det blir ett projekt som även nästa generation kan vara stolta över. 

​​Klimatriskbedömning

En klimatriskbedömning är kostnadseffektiv att genomföra i samband med en större renovering eller ombyggnad. Vi synliggör framtida risker för fastigheten utifrån klimatdata och spridningsrisker för exempelvis invasiva arter. Utifrån riskbedömningen kan vi i dialog med fastighetsägaren hitta lämpliga åtgärder och lösningar att genomföra i samband med en planerad ombyggnad eller renovering.

Klimatberäkning

I dagsläget saknas referensvärden för CO2-ekvivalenter när det kommer till ombyggnad. Husab har därför i samarbete med fastighetsägare utarbetat ett system för klimatberäkning av ombyggnad/renovering. Beräkningen görs utifrån produktspecifika data och Boverkets generiska klimatdata. Tillsammans med en avfallshantering som följer avfallshierarkin har detta visat sig fungera väl för att utveckla hållbar renovering. Vårt system gör att vi kan föra en dialog om materialval i ett livscykelperspektiv baserat på fakta kring utsläpp av CO2 eqv och ekonomi. Systemet möjliggör också att få en korrekt beräkning av CO2-ekvivalenter på hela projektet

Energieffektivisering

Vi ser över hur vi kan minska energianvändningen. Utifrån gedigen inventering av fastighetens status tar vi under projekteringen fram förslag på energibesparande lösningar så som behovsstyrd ventilation, fönster, värmeoptimering, avloppsvärmeväxlare med mera. Kostnader vägs mot klimatnytta, besparing och livslängd. Vi undersöker också möjligheter till alternativa energikällor som bergvärme, solcellsanläggning och värmepump.

Cirkulärt byggande

För oss innefattar ett cirkulärt renoveringsprojekt fyra faser: design, återbruk, inköp och andrahandsmarknad. Först handlar det om att projektera och designa för cirkularitet. Hur kan vi bygga för framtida demontering, hur skapar vi spårbarhet och hur kan vi skapa multifunktion i lokaler är exempel på frågor som behöver besvaras. I ett nästa steg kan vi inventera vad som kan återbrukas i fastigheten. När vi kommer till inköp undersöker vi om det finns återbrukat eller felbeställt material att köpa in som kan ersätta nytillverkade produkter. Slutligen ser vi till att material vi måste ta ur fastigheten paketeras för försäljning på andrahandsmarknaden i stället för att gå till återvinning.

Pilotprojektet Pennteckningen

Projektet Pennteckningen vid Gullmarsplan innefattar en helrenovering av 2 lokaler samt 40 lägenheter med nya ytskikt, nya kök och badrum. Även fasaden ska renoveras med tilläggsisolering och fönsterbyte. Projektet är en pilot tillsammans med Heba Fastighets AB för hur vi kan minska vår klimatpåverkan när vi renoverar.